AKSA Sosyal Uygunluk Politikası’nın şirket kültürü haline gelmesini sağlamayı hedefler ve sosyal uygunluk politikası, tüm iş ortakları ile birlikte temel ilke ve değerlerine dayanan, takım çalışması ile yürüterek oluşturduğu standartları içerir.

AKSA sosyal uygunluk standartları ile ürün yaratmanın yanında, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturma hedeflerini gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Sosyal uygunluk politikasını Aksa İç iletişim Portalları aracılığıyla duyurur. Tedarikçilerine bilgilendirme yapar ve tedarikçileri bu kriterlere göre değerlendirmeye özen gösterir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulamaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri ve şikayet kutularını kullanır.

Ayrıca Kazancı Holding’e ait Etik İlkeler Yönetmeliğine bağlı olarak Etik İlkelerin ihlal edildiği bir durumun meydana geldiği / öğrenildiği anda durum, 0 850 511 11 12 etik hattına ya da etik@aksa.com.tr adresine bildirilir.

Çalışanlar her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir, bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirmeler yapılarak sürekli gelişim faaliyetleri gerçekleştirilir.

AKSA Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki başlıkları kapsar:

 • Gönüllü Çalışma
 • Çocuk İş Gücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
 • Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş / Ödemeler)
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık
 • Yabancı Uyruklu Çalışanlar
 • İnsan Kaçakçılığı
 • Dinlenme Günleri ve Tatiller
 • İşe Alma ve İstihdam
 • İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
 • İşçi Disiplini
 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Hususları
 • Gümrük Mevzuatına Uygunluk
 • Örgütlenme, Sendikalaşma ve Toplu Pazarlık Hakkına Saygı (Birleşme Özgürlüğü)
 • Etik İlkelere Uymak
 • Dilek ve Şikayetleri Dinleme, Değerlendirme
 1. Gönüllü Çalışma

AKSA, zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık iş gücü, asker olan isçi veya köle iş gücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekillerini yasaklar.

Çalışma sürelerini İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenler. Fazla mesai çalışmalarında çalışanın rızası olmadan çalıştırma yapmaz.

Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanın her türlü bilgisini korur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutar.

2.Çocuk İş Gücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

AKSA, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. Tüm pozisyonlarda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. Çocuk iş gücüne ilişkin yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

 1. Eşitlikçi Yaklaşım

AKSA, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Yönetim olarak ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, dil, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş, göçmen çalışan veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıdır. Personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

 1. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş / Ödemeler)

AKSA, çalışanlarına sektörel ve yerel iş gücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarını ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirir. Çalışanlarına becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabaları destekler.

 1. Sağlık ve Güvenlik

AKSA, güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanların kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Şiddetin, baskının, tacizin, tehdidin ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlanır.

 1. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

AKSA, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve bildirim kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar. Uygun olduğunda iş yeri ile ilgili ve etki

alanı içindeki iş yeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

 1. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

AKSA içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda; İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. AKSA’da yabancı işçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

 1. İnsan Kaçakçılığı

AKSA kaçak işçi çalıştıramaz.

 1. Dinlenme Günleri ve Tatiller

AKSA çalışanlarını yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakamaz. Çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63.Maddesi’ne uygun olarak düzenlenir.

 1. İşe Alma ve İstihdam

AKSA yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

 1. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

AKSA ile istihdam edilecek kişi arasında, iş yerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “İş Sözleşmesi“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “İş Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Belgeleri imzalatılır. Oryantasyon eğitimi ile tüm bu kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.

 1. Disiplin Yönetmeliği

İş yaşamının gerekli kıldığı disiplini sağlamak ve bunlara uymayan çalışanlar hakkında öngörülen yaptırımları uygulamak konusunda ‘Disiplin Yönetmeliği’ dikkate alınır. AKSA, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulamaz.

 1. Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Hususları

AKSA’nın amaçlarından biri de Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğini azami ölçüde sağlamaktır. Çevresinin ve faaliyetlerinden etkilenen tüm tarafların maruz kalabilecekleri riskleri minimize ederek can, mal ve çevre emniyetini tesis etmek; yasal şartları karşılamak ve geliştirmek, bu konudaki bilinç düzeyini yükseltmek ve sosyal sorumluluk anlayışının müşteriler dâhil olmak üzere toplumda anlaşılmasını sağlamak öncelikleri arasındadır.

 1. Gümrük Mevzuatına Uygunluk

AKSA Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürünlerin yasa dışı sevkiyatını önleyecek tedbirler alır.

 1. Örgütlenme, Sendikalaşma ve Toplu Çalışma Hakkı (Birleşme Özgürlüğü)

AKSA tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme, sendikalaşma ve toplu çalışma hakkına saygı göstermeyi; örgütlenme, sendikalaşma ve toplu çalışma hakkını kullanan çalışanlar üzerinde baskı kurmamayı ve ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder.

 1. Etik İlkelere Uymak

AKSA tabi olduğu tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel tutmayı, yolsuzluk ve rüşvete hiçbir şeklinde müsamaha göstermemeyi; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi, Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumayı taahhüt eder.

 1. Dilek ve Şikayetler

AKSA her çalışanının dilek ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinde kendisine misilleme yapılmamasını, Çevredeki topluluklardan şirket ve çevresel konular (koku, gürültü, atık vb.) ile ilgili gelen şikâyetleri ele almak için; işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi taahhüt eder.